LEGISLACIÓ

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que l' Associació de Famílies de l'Escola Joan Sanpera i Torras (AFA Escola Joan Sanpera i Torras) amb domicili social al C. Joan Maragall s/n  Les Franqueses del Vallès 08520 Barcelona, posa a disposició dels usuaris a través de l'adreça 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=37534831886060724#editor/target=page;pageID=8660867542816425930

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment.

Objecte

El lloc web té per objecte principal oferir informació relacionada amb el tipus d'activitat i serveis en els termes i condicions que es concreten en la mateixa.

Responsabilitat

L'AFA  no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. AFA tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L'esmentada informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastades amb altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

En el cas d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, AFA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. Ni assumirà en cap cas la responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests vincles o altres llocs d’internet.

AFA ESscola Joan Sanpera i Torras no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Política de Protecció de Dades Personals

AFA Escola Joan Sanpera i Torras manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris, i es compromet a la seva protecció. AFA Joan Sanpera i Torras només publicarà fotografies si hi ha un document amb l'acceptació de drets d'imatge. Aquest document prové de l'AFA Es podrà exercitar els Drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un email a: ampajiansanpera@gmail.com

En aquest sentit, AFA Escola Joan Sanpera i Torras, garanteix als seus usuaris, en els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran, i tractaran aquestes dades amb les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés per part de tercers no autoritzats.

Cookies

Aquest web utilitza tecnologia de galetes (cookies) per utilitzar el servei Google Analytics, prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (” Google ”).

Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l’activitat del web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es


1)  Compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de transparència)

La Llei de transparència és una llei que té per finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

2) Compliment del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat)

En compliment de l’article 323-4 CcCat, les AMPA estan obligades a compartir tota la informació que els seus associats i associades requereixin, i en particular:
a) Informar de la identitat dels associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes. En aquest sentit, els associats i associades tenen dret a consultar els llibres de l'AFA.
b) L’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea i amb antelació suficient, ha d’informar dels assumptes que s’hagi previst tractar, i donar la informació verbal durant la reunió.
c) Facilitar un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.